اهداف كلان كيفيت شركت موكت فيروزه يزد

1-ارتقاء كمي و كيفي توليد محصولات  باحفظ مينيمم درجه كيفيت مورد نظر

2- گسترش بازار هدف و ايجاد بازار هاي جديد داخلي و صادراتي

3 – بهبود  سيستم مديريت كيفيت

4- افزايش رضايت مشتري

 

قدردانی : 1تعداد بازدید : 94134