موکت مخمل طرحدار کیان: این کالا با کد 900 و با عرض های استاندارد 2، 3 و 4 متری و در 12 رنگ و به شکل رول های 25 متری تولید می شود. براساس سفارش مشتری هر نوع طول رول، عرض خاص و رنگ سفارشی قابل تولید می باشد.
موکت مخمل طرحدار بهار: این کالا با کد 800 و با عرض های استاندارد 2، 3 و 4 متری و در 12 رنگ و به شکل رول های 25 متری تولید می شود. براساس سفارش مشتری هر نوع طول رول، عرض خاص و رنگ سفارشی قابل تولید می باشد.
موکت مخمل طرحدار ترنج: این کالا با کد 300و با عرض های استاندارد 2، 3 و 4 متری و در 12 رنگ و به شکل رول های 25 متری تولید می شود. براساس سفارش مشتری هر نوع طول رول، عرض خاص و رنگ سفارشی قابل تولید می باشد.
موکت مخمل طرحدار شروین : این کالا با کد 500 و با عرض های استاندارد 2، 3 و 4 متری و در 12 رنگ و به شکل رول های 25 متری تولید می شود. براساس سفارش مشتری هر نوع طول رول، عرض خاص و رنگ سفارشی قابل تولید می باشد.